Tilbake til Paris

Klima_TaleI morgen reiser jeg til klimatoppmøtet i Paris. Med meg har jeg forventninger om en internasjonal avtale som gjør at verdens land kan stå sammen om å løse klimautfordringene.

Situasjonen vi står overfor er alvorlig. Den globale oppvarmingen ventes å fortsette utover i dette århundret.

Klimaendringer har alvorlige konsekvenser. Det medfører økt risiko for ekstremvær, mer nedbør, oversvømmelser og havforsuring.

Skal vi snu denne urovekkende trenden, må vi redusere utslippene våre. Og utfordringen er global. Vi må arbeide sammen dersom målet om utslippskutt skal nås.

Derfor ønsker Norge en forpliktende klimaavtale som omfatter alle verdens land. Dagens klimaavtale, Kyotoavtalen, dekker rundt 12 prosent av verdens samlede utslipp. Nå skal vi lage en avtale som skal favne mye bredere. Så langt har mer enn 170 land, som representerer over 90 prosent av verdens utslipp, levert sine klimamål til FN. Det er oppløftende.

Men slike resultater kommer ikke av seg selv. Forberedelsene til Paris-møtet har allerede pågått i lang tid.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har stått på i over to år for å bidra til å få en avtale i havn. Hittil i år har hun brukt godt over 200 timer i klimamøter. Og resultatene av møtevirksomheten har vært at man gradvis har kommet nærmere et sluttresultat.

Da klimaforhandlingene i Lima i fjor gikk mot slutten, fikk Tine, sammen med Singapores miljøminister, ansvaret for å lande et kompromiss. Det klarte de til slutt. 36 timer på overtid.

Klima_NewYorkNY

Også under FNs generalforsamling i New York i høst ble klimautfordringene diskutert.

Norge blir invitert med på alle sentrale, internasjonale møter for å få fortgang i forhandlingene. Dette har gitt oss en enestående mulighet til å påvirke og foreslå løsninger og mulige kompromiss. Norges stemme teller i de internasjonale klimaforhandlingene. Vi oppfattes som en konstruktiv aktør som har spilt en brobyggerrolle i klimaforhandlingene i en årrekke.

I Paris vil vi ha flere bilaterale samtaler og møter med andre progressive land for å bygge forståelse og fremgang. Vi samarbeider nært med EU. Vi sitter også tett på et sentralt land som USA gjennom vår deltagelse i den såkalte Umbrella-gruppen.

Norge er oljeprodusenten med en offensiv klimapolitikk – og som våger å tale når andre tier. Det tror jeg er litt av grunnen til at vi nyter såpass stor respekt internasjonalt. For selv om klimaforhandlingene dreier seg om en internasjonal avtale, så skal vi følge opp med gode tiltak som kutter utslipp på hjemmebane. Vi har høye CO2-avgifter, strenge miljøreguleringer og ønsker å gjennomføre en grønn omstilling av norsk økonomi. Regjeringen har trappet kraftig opp støtten til grønn konkurransekraft i næringslivet, gjennom klimateknologifondet og miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge. Tilskudd til jernbanen er fortsatt på et historisk høyt nivå, det samme gjelder tilskuddet til kollektivtrafikk i byene.

Vi står overfor en ekstraordinær situasjon, med økte kostnader knyttet til mottak av flyktninger og migranter. Vi har måttet omprioritere i budsjettet, men Norge er likevel det giverlandet som ligger i teten når det gjelder innsats mot klimagassutslipp fra avskoging i utviklingsland.

Klima- og skogsatsingen, som ble en del av norsk klimapolitikk blant annet etter krav fra Høyre, viser at klimapolitikk har effekt. I Brasil er avskogingen omtrent 70 prosent lavere enn før innsatsen mot avskogingen startet og Norge begynte med resultatbetalinger.

Klima_regnskog

I regnskogen i Jambi-provinsen på Sumatra.

I vår besøkte jeg Indonesia og reiste flere timer på gjørmete veier inn i regnskogen. Der fikk jeg selv se hvordan vårt engasjement gjør at myndigheter og lokalbefolkning ønsker en mer bærekraftig vekst.

Klimaavtalen blir nok ikke helt slik Norge ønsker. Jeg tror vi får en juridisk bindende avtale i Paris. Men jeg tror ikke vi får en avtale der klimamålene som landene melder inn til FN blir juridisk bindende.

Nå er jeg likevel relativt optimistisk før avreise.

Jeg tror vi får en ny global klimaavtale. De to største utslippsnasjonene USA og Kina har hatt en god klimadialog de siste årene.

De grufulle hendelsene i Paris 13. november vil nok sette sitt preg på forhandlingene og rammen rundt møtet. Jeg synes det er flott at over 140 statsoverhoder og regjeringssjefer reiser til Paris på mandag.

Her skal vi samles for å løse en av verdens vanskeligste utfordringer.

Når frykten blir livets ledsager – stopp volden mot kvinner

Erna_wayback

Det er en prioritert oppgave for regjeringen å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner.

Vold og overgrep er alvorlige kriminelle handlinger. Smerten er ekstra stor når uretten blir begått av noen man er glad i.

Det er bekymringsfullt at over 600 millioner kvinner verden over bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Statistikken viser at 35 prosent av alle kvinner i løpet av livet vil oppleve vold, ifølge FN.

I noen områder er tallene enda dystrere. Det er fryktinngytende å tenke på at syv av ti kvinner i enkelte land blir utsatt for vold.

I går var det den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. FN innførte dagen i 1999.

Det dreier seg om et globalt problem – som rammer kvinner i alle samfunnslag, i alle kulturer, i alle livssituasjoner.

Fellesnevneren er den store smerten, ofte forbundet med skam. Enkelte fortier sine opplevelser, noe som kan gjøre lidelsen enda verre.

Vold og overgrep er en alvorlig likestillingsutfordring, også her hjemme i Norge. Følgene for er alvorlige på mange plan.

Kjønnsbasert vold, trakassering og tvang reduserer ikke bare den enkeltes livskvalitet. Det setter hele samfunn tilbake.

Vold og overgrep rammer både fysisk og psykisk. Det er et folkehelseproblem. I noen tilfeller fører det til tap av liv.

Regjeringen la i oktober frem likestillingsmeldingen. Tidligere i november holdt vi en konferanse om vold i nære relasjoner.

Vi vet at vi har en jobb å gjøre på dette feltet.

Vold i nære relasjoner er og blir et problem. Det har holdt seg tilnærmet uendret over tid.

Kvinner og jenter rammes i uforholdsmessig stor grad. Dette gjelder også kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og alvorlige begrensninger av unges frihet, i tillegg til voldtekt, seksuell trakassering blant unge og hatefulle ytringer.

Tiltak for å forebygge og bekjempe denne formen for vold er høyt prioritert av regjeringen.

Det dreier seg om alvorlig kriminalitet som skal håndteres med det alvor som kampen mot alvorlig kriminalitet krever.

At volden ofte foregår innenfor hjemmets fire vegger, og ikke i det offentlige rom, gjør det ikke til en mindre kriminell handling.

Snarere tvert imot.

Det er et mål for regjeringen at utsatte for vold i nære relasjoner skal oppleve at hjelpen de får er helhetlig, samordnet og likeverdig. Et godt samarbeid på tvers av sektorer er avgjørende.

Politi og rettsapparat er viktig, men ikke nok.

For å komme videre i arbeidet mot vold i nære relasjoner er vi helt avhengige av dedikert innsats ikke bare fra det offentlige, men også fra frivillige og andre ikke-statlige organisasjoner.

Mange gjør en stor innsats som jeg vil takke dem for.

Regjeringen arbeider langs mange spor for å styrke innsatsen. Flere departementer og direktorater er involvert i arbeidet som omfatter både forebygging, hjelpe- og behandlingstilbudet, straffeforfølgelse og tiltak rettet mot å styrke samarbeid og samordning.

Vi styrker forebygging og tidlig innsats, hever kompetansen og etterforskningskapasiteten i politiet, bidrar til økt fokus på problemet i helsevesenet og satser på holdningskampanjer. For å nevne noe.

Det arbeides nå for fullt for å få etablert en ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. Den vil henvende seg både til utsatte og hjelpeapparat. Portalen skal legge til rette for at informasjon om rettigheter og hjelpetiltak kan formidles på en god og tilpasset måte.

Vold i nære relasjoner kan i ytterste konsekvens føre til dødsfall. I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet arbeider Justis- og beredskapsdepartementet med å etablere et eget drapsregister – en forskningsbasert ordning der alle drapssaker i Norge vil bli registrert. Hensikten med ordningen er en systematisk og kontinuerlig innhenting av data for å utvikle forebyggende tiltak.

I tillegg ferdigstilles i desember i år et treårig forskningsprosjekt som har gjennomgått samtlige partnerdrap i perioden 1991 til 2012. Målsettingen med denne studien – som gjennomføres av Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri – er å identifisere risikofaktorer for partnerdrap og utvikle mer treffsikre forebyggende tiltak.

Mer kunnskap på dette feltet er viktig og vi etablerer derfor et eget forskningsprogram. Til sammen 50 millioner kroner skal gå til forskning over en femårsperiode, i regi av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). I tillegg har vi etablert en egen tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. I år er denne tilskuddspotten på totalt 10,9 millioner kroner.

I tillegg bidrar vi gjennom FN, blant annet ved å være representert i UN Women, som jobber for kvinners rettigheter og likestilling, og ved å styrke jenters rett og muligheter til utdanning.

Vårt mål er selvsagt både å hindre at volden i det hele tatt finner sted – og å stanse volden så tidlig som mulig.

Men vi politikere kan ikke gjøre hele jobben alene. Dette dreier seg nemlig i stor grad om den enkeltes holdninger og verdisyn.

Hvordan behandler vi hverandre? Hvilke tanker har vi om respekt og menneskeverd? Hvem er rollemodellene våre? Hvordan snakker vi med og til hverandre?

Fortielse er ingen løsning. Dette er noe vi må være åpne om – uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet og religion.

Når hverdagen blir preget av frykt for vold og lemlestelse, får man ikke utfoldet sine liv.

Det unner jeg ingen, verken kvinner eller menn.

Trygge sykehus og bedre helsetjenester – uansett hvor du bor

 

Trond Helleland - Foto Hans Kristian Thorbjørnsen-4125

Bent Høie la i dag frem helse- og sykehusplanen.

Trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle når behovet oppstår.

I dag var helse- og omsorgsminister Bent på Ringerike sykehus for å legge frem vår nye Nasjonal helse- og sykehusplan.

Det er et viktig dokument for mange av oss.

Målet å sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor man bor.

Da Høyre gikk til valg på nye ideer og bedre løsninger i 2013 var det fordi vi mente at Norge må rustes bedre for fremtiden.

Vi var for avhengige av én svært lønnsom næring. Den har tjent velferdssamfunnet vårt godt, men det gjorde fremtiden for usikker. Både fordi vi må ha flere bein å stå på – og fordi klimaendringene gjør at vi må gjennom et grønt skifte.

Vi er godt i gang med omstillingen. Vi satser på arbeid og aktivitet. Forskning og innovasjon. Samferdsel og infrastruktur. Vi skaper arbeidsplasser i flere næringer og styrker konkurransekraften.

Den andre store utfordringen er at vi har et velferdssystem som ikke er tilpasset befolkningsutviklingen. Vi blir flere i Norge. I 2030 kan det dreie seg om så mye som én million.

Vi lever lenger, og det er en kjensgjerning at en 70-åring bruker dobbelt så mye helsetjenester som en 40-åring. De neste 15 årene blir vi dobbelt så mange over 70.

Dét krever endringer. En del av forberedelsen var pensjonsreformen. Mer komplisert er det å forberede velferdstjenestene våre på det samme. Helsetjenesten kan ikke utelates fra dette.

Vi vet også mye om hva slags helseutfordringer den eldre delen av befolkningen har. Det handler om kroniske sykdommer som diabetes, hjertesvikt, kroniske lungesykdommer og psykiske utfordringer. Vi må sikre at disse store pasientgruppene får tilgang til god behandling. For det som er vanlig og pasientene trenger ofte, er det spesielt viktig at god behandling finnes nært der de bor.

Behovene endres, og de øker. Skal vi møte behovene i tiden som kommer, kan vi ikke fortsette som i dag.

Den store omstillingen vi gjør for å ruste Norge for fremtiden, må også gjelde sykehusene.

I tillegg er de medisinske mulighetene i rasende utvikling. Vi kan behandle stadig flere sykdommer og skader. Noe, som avansert kirurgi, krever imidlertid høyspesialiserte team og dyre investeringer – som eksempelvis roboter. Skal vi utnytte mulighetene vi får her, må vi ofte samle kompetanse og utstyr noen få steder.

Når det er noe man trenger både sjelden og lite av, må man noen ganger regne med å reise noe lenger. Da er kvalitet det viktigste.

Andre behandlinger blir billigere, enklere å ta i bruk og ser teknologien bli mer og mer mobil. Dialyse kan for eksempel gjøres nærmere pasientene enn noen gang. IKT-løsninger muliggjør kommunikasjon som kan gjøre avstander irrelevante.

14318580757_afa54f7e31_o

Regjeringen er opptatt av at folk skal få gode helsetjenester uansett hvor de bor.

Begge disse trendene gir oss nye muligheter til å gi bedre behandling, men skal vi utnytte disse mulighetene, må vi endre hvordan og hvor behandlingen tilbys. Dagens organisering er ikke tilpasset fremtidens muligheter.

I dag arbeider 110.000 fagfolk i spesialisthelsetjenesten. Om vi bare fortsetter som i dag, vil vi ifølge SSB trenge 44 000 flere i 2040. Det er en vekst på 40 prosent, langt mer enn befolkningen vil øke. Så mange vil ikke kunne jobbe i sykehusene i et samfunn som skal løse mange andre oppgaver.

Vi må ha sykehus som er forberedt på disse endringene. Som har rett kompetanse, løser oppgavene på nye måter og har kapasitet til å møte fremtidens behov.

Det krever politisk ansvar å gjøre de nødvendige endringer, slik at vi kan sikre trygge sykehus og skape bedre helsetjenester for alle.

For utviklingen står ikke stille, selv om politikken tilsynelatende til tider kan gjøre det. Det har sin pris ikke å våge å ta de vanskelige diskusjonene. I snart 20 år har man diskutert, uten at sentrale konklusjoner er tatt.

I samme periode er 12 sykehus lagt ned. Det kan ha vært fornuftig, men det er en utfordring at denne utviklingen skjer uten noen politisk vedtatte overordnede føringer for utvikling av sykehusene. Det skaper verken forutsigbarhet eller tillit.

Derfor trenger vi en nasjonal helse- og sykehusplan. Å sikre at vi har sykehusene vi trenger er et politisk ansvar.

Det ansvaret tar vi.

Først og fremst må vi sette de sykehusene vi har i stand til å møte fremtiden. Da må vi satse på kvalitet og kompetanse, å bruke ressursene bedre og sette pasientens behov i sentrum for alt vi gjør. Vi må forsikre oss om at vi utdanner og får de fagfolkene vi trenger. Det betyr at vi må se kritisk gjennom oppgavedeling på nytt. Dette krever tettere samarbeid mellom sykehusene og utdanningssektoren slik at sykehusenes behov i større grad preger innhold og omfang av utdanningene.

Vi kan forenkle systemene og fjerne flaskehalsene. Det krever innovasjon og nytenking. Vi må åpne helsesektoren for læring fra andre deler av samfunn og næringsliv. Det gir bedre opplevelse for pasienten, gjør det lettere for pårørende og arbeidsgiver – og det gir de små sykehusene som har nærhet som ett av sine store fortrinn en sjanse til å bli best. Best på det vanligste – i stedet for å konkurrere med de store om å bli best i alt.

For det er forskjell på sykehus. Alle kan ikke gjøre alt.

Derfor foreslår vi ulike modeller for ulike typer sykehus. Modellene skal sikre trygghet for de små sykehusene, og la alle sykehus gjøre mer av det de gjør best. Nøkkelen er å innse at ingen sykehus er seg selv nok, derfor må sykehus samarbeide – så alle pasienter, uansett hvor de bor, sikres den beste behandling.

Det har vært mange harde påstander om hva regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan vil bety. I dag ser mange av kritikerne at de tok feil.

Omstilling er ikke alltid enkelt, men det er nødvendig. Når behovene endrer seg, må tilbudet tilpasses. Når omgivelsene forandres, må politikken holde tritt.

Det er derfor vi trenger en nasjonal helse- og sykehusplan.

En hederlig innsats i en krevende situasjon

IMG_3972-redEt lokalsamfunn møter verden. Det er tøffe tak i Sør-Varanger nå.

I går og i dag har jeg vært i Finnmark.

Jeg har besøkt det nye Vestleiren ankomstsenter like ved Kirkenes lufthavn, jeg har vært på grensestasjonen på Storskog – og jeg har hatt et dialogmøte med mange av dem som bidrar til å håndtere den store tilstrømningen av flyktninger og migranter langs vår grense til Russland.

Det gjør inntrykk å se hvordan folk jobber dag og natt, hvordan et helt samfunn stiller opp.

Jeg vil først som sist poengtere:

Jeg er imponert.

Jeg er imponert over hvordan alle berørte etater, helsevesen, privatpersoner, næringsliv og frivillige håndterer utfordringene landet vårt stor overfor.

Hvordan et lokalsamfunn har snudd seg rundt i løpet av kort tid, og satt seg i stand til å takle en situasjon knapt noen hadde forutsett.

Jeg vet at det er et stort press på mange ulike instanser og etater i Finnmark nå.

Tallet på asylsøkere er høyt, og det har ført til en utfordrende situasjon lokalt.

Alle involverte gjør en stor innsats: Kommunen og fylket, helsetjenesten og sykehuset, politiet og utlendingsmyndighetene, frivillige og ideelle organisasjoner.

Og lokalbefolkningen, som stiller opp – og også gir avkall på for eksempel deler av idrettstilbudet sitt fordi Fjellhallen blir brukt til innkvartering.
Det er et helt samfunn som engasjerer seg.

I gårkveld fikk jeg se hvor godt også det nye ankomstsenteret fungerer, selv etter bare noen få dagers drift. Å få Vestleiren opp og gå har vært et viktig tiltak.

Her gjør mange en god og viktig jobb.

Jeg sa det i går, og jeg sier det gjerne igjen: De fortjener all mulig ros.
IMG_3997

Regjeringen har styrket kapasiteten til Utlendingsdirektoratet (UDI) for å bistå Politiets utlendingsenhet (PU) med registreringen av asylsøkerne som kommer over Storskog. UDI sender også saksbehandlere til det nye senteret.

PU vil være bemannet med 40 ansatte i Øst-Finnmark politidistrikt for å håndtere tilstrømningen. Politidistriktet har fått 24 nye stillinger.

Jeg tar politimester Anne Katrine Hættas signaler på alvor. Hun ga oss en tydelig og god orientering.

Ved Storskog grensestasjon er det spesielt å se containerne fulle av sykler.

I morges var de dekket av et tynt lag snø.

Høst er blitt vinter.

Vi vet at vær og føre i denne delen av landet vårt kan være ugjestmildt.

Likevel er det stadig flere som krysser grensen vår her.

Men de færreste i denne gruppen har krav på beskyttelse. De belaster det norske systemet unødvendig.

Dette er bakgrunnen for at vi fredag la frem forsalg til lovendringer som vil bidra til at færre grunnløse asylsøkere får sine søknader realitetsbehandlet.

Stortinget behandlet proposisjonen i dag, og målet er nå at endringene skal tre i kraft allerede denne uken.

Vi sender et signal til folk som vurderer å ta denne ruten. Et signal om at Norge ikke vil bruke våre ressurser på å ta imot personer uten beskyttelsesbehov, når vi vet at mange faktisk er i nød og trenger vår hjelp.IMG_3999

Jeg har tidligere understreket av tilstrømningen vi nå ser over Storskog krever handling. Det dreier seg om en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak.

Vi sprer, også sammen med lokale myndigheter i Russland, informasjon om hvilke regler som gjelder i Norge.

Vi skal hegne om asylinstituttet. Vi kan ikke akseptere misbruk av et system som er til for dem som virkelig trenger det.

Flertallet av dem som krysser grensen flykter ikke fra borgerkrig og forfølgelse.

Tidlig i høst utgjorde syrerne majoriteten, nå ser vi at over halvparten av dem som kommer fra land som Afghanistan og Pakistan. En stor andel er enslige, unge menn.

Det er grunn til å tro at i hvert fall en stor del av denne siste gruppen ikke oppfyller kravene til å få beskyttelse i Norge.

Fra Utenriksdepartementets side er det tett diplomatisk kontakt med Russland både på hovedstadsnivå og gjennom vår grensekommissær, som jeg møtte i Kirkenes i dag.

Selv om sitasjonen er krevende, lever folk til folk-samarbeidet over grensen videre. Særlig næringslivet poengterte dette.

Å stenge grensen er ikke aktuelt i øyeblikket.

Vi har betydelig erfaring i å snakke med Russland om felles utfordringer. Vi må nå unngå en unødig polarisering. Dialogen med russiske myndigheter er konstruktiv.

Norge skal fortsatt være et land hvor mennesker som er forfulgt, utsatt for krig og vold eller som risikerer livet der de kommer fra, kan søke nødhavn.

Men nettopp fordi det er så viktig å kunne ta vare på dem som virkelig trenger asyl her, er det avgjørende at vi sier klart fra om at vi ikke aksepterer misbruk av denne livsviktige ordningen.

Men i dag er først og fremst ett ord jeg ønsker å bruke.

Og det er takk.

Til alle dem som jobber døgnet rundt i førstelinjen og håndterer denne krevende situasjonen for landet vårt.

En dyster natt i europeisk historie

 

En synagoge i München ødelagt i brann etter krystallnatten. (Foto: Wikimedia Commons)

En synagoge i München ødelagt i brann etter krystallnatten. (Foto: Wikimedia Commons)

77 år er gått, men natten mellom 9. og 10. november 1938 skal vi ikke glemme. Krystallnatten markerer starten på ett av de mørkeste kapitlene i europeisk historie.

Om morgenen 10. november 1938 lå det knust glass overalt på gater og fortau utenfor jødiske forretninger i Tyskland og Østerrike.

I løpet av natten hadde tusenvis av vinduer blitt knust, synagoger satt i brann, eiendommer vandalisert. Flere titalls jøder ble drept.

Krystallnatten, eller novemberpogromen, står som et dystert bilde på den dramatiske opptrappingen av jødeforfølgelsene i Hitler-Tyskland.

Det var et vendepunkt: Etter denne natten ble ikke jødene lenger bare diskriminert, de ble systematisk forfulgt. Man kunne for alvor begynne å se konturene av Holocaust.

Det var den nazistiske regjeringen som iverksatte volden, hærverket og brannene. Nazistene prøvde riktig nok å få det til å fremstå som om det var et folkelig raseri mot jøder som lå bak. I virkeligheten var det imidlertid en nøye regissert aksjon fra NSDAP, hvor både SA og SS medvirket.

Holocaust var konsekvensen av det mest ekstreme synet på menneskeverd vi har opplevd i moderne tid. Det er humanismens mørkeste punkt, og må aldri bli plassert som en historisk hendelse vi kan legge bak oss.

I disse dager krysser mange fremmede Norges grenser. Mange av dem er på flukt fra krig, vold og nød.

Tilstrømmingen til Norge er svært stor i øyeblikket, og mange av dem som kommer vil bli returnert fordi de ikke har et reelt beskyttelsesbehov.

Men enkelte vil få opphold og vil bli i Norge – over en kortere eller lengre periode. Det er viktig å ta godt vare på dem, la dem bli en del av samfunnet vårt, idrettslaget, korpset eller koret.

Jeg godtar ikke at folk blir hetset for hvem de er som mennesker, enten det gjelder språk, rase, form, farge eller hva som helst.

Dette er noe jeg har engasjert meg for i hele mitt politiske liv. Og ikke minst etter at jeg ble statsminister.

Regjeringen jobber målrettet mot ekstremisme.

Regjeringen jobber målrettet mot ekstremisme.

I fjor inviterte jeg til en rundebordskonferanse med kvinner og jenter hvor hatytringer og -krim stod på agendaen. Dette ble fulgt opp med et innspillmøte, i forbindelse med handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Planen er nå lagt frem og skisserer hvordan dette viktige arbeidet skal organiseres. Terror er den ytterste konsekvens av radikalisering og voldelig ekstremisme, og forebyggingsarbeidet er sentralt for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet.

Regjeringen har også startet arbeidet med en egen handlingsplan mot antisemittisme.

Å kunne leve uten frykt for å bli utsatt for hat og vold er en grunnleggende verdi i et trygt samfunn.

Samtidig skal vi huske at det går en linje mellom mobbing og trakassering, hets og hatprat, rasisme og diskriminering.

Alt dreier seg om angrep mot medmennesker – for hvem de er.

Vi trenger barn og unge som sier fra, og voksne som reagerer og handler.

Det spiller faktisk en rolle hvordan vi forholder oss i lunsjpausen på jobben eller rundt middagsbordet hjemme. Hvilke holdninger vi formidler, hvordan vi påvirker kollegene, hva vi lærer barna.

Vi skal tenke over hvordan vi snakker, enten det dreier seg om våre nærmeste, om klassekamerater, kolleger – eller mennesker på flukt fra krig, håpløshet og økonomisk uføre.

Nord og ned? Nei, opp og frem!

Nordland og Nord-Norge er preget av vekst og optimisme for tiden. I Bodø havn tidligere i dag.

Nordland og Nord-Norge er preget av vekst og optimisme for tiden. I Bodø havn tidligere i dag.

Jeg har vært i Bodø de to siste dagene. Hovedstaden i et fylke hvor optimismen råder, hvor arbeidsledigheten synker, hvor eksportrekorder slås. 

«The windy city» er en betegnelse som ikke bare brukes om Chicago. Enkelte ynder også å kalle denne byen ytterst i havgapet for det samme.

Og joda, jeg kan skrive under på at det blåste ganske friskt da et reportasjeteam ville ha meg med opp i 17. etasje – og ut i kulingen – for å ta noen bilder etter at jeg hadde holdt tale på Agenda Nord-Norge i dag.

Men det feier også en vind av optimisme og selvtillit over den nordligste landsdelen vår for tiden.

Agenda Nord-Norge er blant de viktigste møteplassene for næringsliv, politikk, forvaltning og andre sentrale aktører i Nordland, Troms og Finnmark.

Jeg deltok på denne interessante konferansen også i fjor, da den ble holdt i Tromsø. Da som nå tar jeg med meg ny innsikt og viktige perspektiver.

Men jeg tar også med meg et inntrykk av folk som har troen på både seg selv og landsdelen sin.

Nord-Norge har rike naturressurser en voksende befolkning over hele verden trenger, man har gründerånd, skaperkraft, vilje – og ikke minst stolthet.

Arthur Arntzen fikk Agenda Nord-Norges ærespris. Velfortjent.

Arthur Arntzen fikk Agenda Nord-Norges ærespris. Velfortjent.

Å få dele ut Agenda Nord-Norges ærespris nettopp til en stolt nordlending som Arthur Arntzen, var en ære og en glede. Han er en person som har gitt hele Norge latter, tårer, refleksjoner og øyeblikk for evigheten.

Oluf Rallkattli sparket aldri nedover. Han tok snarere et oppgjør med sånne som meg. Når det er sagt – her i Bodø ble det et hjertelig møte med en stor og innsiktsfull kunstner og menneskekjenner.

Men selv om utviklingen i nord er positiv med lav ledighet, høy sysselsetting og imponerende eksporttall, kan ikke landsdelen regne med å forbli upåvirket av de generelle trendene.

I talen min i morges poengterte jeg at de økonomiske utsiktene for landet som helhet er annerledes nå enn det vi har vært vant til de siste årene. Redusert etterspørsel fra petroleumssektoren setter sitt preg på så mangt.

Siden i fjor har fallet i oljeinvesteringene ført til at mange mister jobben i de næringene, yrkene og landsdelene hvor oljebransjen er viktigst. Enkeltpersoner, familier, små og store bedrifter er rammet.

Men selv om oljebremsen er alvorlig, er Norge ikke i krise. I halvparten av landets fylker har antall ledige falt det siste året. Flere deler av landet, som her i nord, opplever vekst.

I tillegg til de økonomiske utfordringene, skal vi også håndtere den økte tilstrømningen av flyktninger og migranter. I et omfang vi ikke har sett siden 2. verdenskrig legger voksne og barn ut på farlige reiser med håp om en bedre fremtid i Europa.

Vi må erkjenne at situasjonen er utfordrende og vil kreve mye av oss, både praktisk og økonomisk. Vi skal ta imot mennesker i nød. Samtidig skal vi returnere dem som ikke har rett til opphold.

Vi er nødt til å bruke ressursene våre enda mer effektivt i årene som kommer. Og vi er nødt til å skape flere jobber – for dem som allerede bor her og for dem som kommer til landet.

I en slik situasjon er det viktigste vi kan gjøre å stimulere til vekst i privat, konkurranseutsatt næringsliv. Vi må skape nye jobber i næringer som også har stor lønnsevne og skatteevne, og som dermed kan bidra til å finansiere det høye velferdsnivået vårt. Samtidig må vi jobbe for å opprettholde flest mulig av de eksisterende arbeidsplassene.

Noen skyer på himmelen over Bodø i dag. Men ikke altfor mørke utsikter for Nordland.

Noen skyer på himmelen over Bodø i dag. Men ikke altfor mørke utsikter for Nordland.

Stadig omstilling er ikke noe nytt for norsk økonomi. Likevel: Det skal godt gjøres å skape nye arbeidsplasser som kan gi den samme den verdiskapingen og lønnsevnen som vi har sett i petroleumssektoren. Omstillingen vi nå står overfor en helt annen enn vi har vært gjennom før.

Vi vet at Norge trenger flere bein å stå på. Men det kommer ikke av seg selv. Det erkjenner regjeringen.

  • Derfor satser vi på kunnskap, forskning og innovasjon.
  • Derfor gir vi næringslivet skattelette for å kunne investere mer i nye arbeidsplasser. Vi trenger kapital.
  • Derfor har vi økt tempoet i veibyggingen som ingen regjering før, fordi vi er villige til å tenke nytt og investere mer.
  • Derfor senker vi tersklene inn i arbeidslivet, for at flere skal få arbeidserfaring.
  • Derfor moderniserer vi offentlig sektor. Vi trenger et dynamisk Norge, hvor stat og kommune legger til rette for vekst og verdiskapning – og ikke blir en brems.

I Nord-Norge er det særlig en svakere kronekurs som bidrar til å løfte eksportbedrifter for tiden. Det minner oss om hvor viktig en god pengepolitikk er.

Regjeringen skal fortsette å legge til rette for vekst, velferd og verdiskapning – i nord og i resten av landet.

Dere la kanskje merke til at regionveisjefen i nord, Torbjørn Naimak, gikk ut og kalte veibudsjettet for neste år «så å si historisk»?

Det er fordi vi vet hvor viktig god infrastruktur er for næringslivet, og i hvilken grad bedriftene etterspør det.

Den nasjonale samferdselskaken er blitt vesentlig større under vår regjering. Og kakestykket som går til Nord-Norge, har vokst betydelig i omfang.

Skal vi ta ut vekstpotensialet for nordnorske eksportbedrifter, må det nemlig investeres i transport.

Vi skal forbedre norsk konkurransekraft. Norge kan aldri være billigst, men vi kan være smartest. Da må vi prioritere skole, forskning, vei og bane. For å bygge landet og for å skape trygge arbeidsplasser for fremtiden.

I Nordland har eksporten økt med rundt 36 prosent i første halvår i år.

I Nordland har eksporten økt med rundt 36 prosent i første halvår i år.

Selv om det går mot mørketid i nord, er lyspunktene mange. Folk har grunn til å ha selvtillit.

Men la ikke selvtilliten gå over i selvtilfredshet. Da går det galt.

Nord-Norge har en regjering som spiller på lag. Og innbyggere med den rette holdningen.

Som Arthur Arntzen, eller Oluf, så treffende sa en gang:

«Med et par gode somra e deinne snøen forsvuinne.»

Jeg synes det sier ikke så rent lite om innstillingen.

To år med nye ideer og bedre løsninger

Slottsplassen for nøyaktig to år siden.

Slottsplassen for nøyaktig to år siden.

I dag er det to år det nøyaktig to år siden Norge fikk en ny regjering. Vi har utrettet mye, men har fortsatt store planer.

Jo, jeg kan innrømme det først som sist. Det øyeblikket da jeg kom ut på Slottsplassen sammen med mitt nye arbeidslag 16. oktober 2013, vil jeg aldri glemme.

Det var en dag preget av mange følelser. Glede og alvor, iver og engasjement, respekt og ydmykhet. Og ikke minst takknemlighet.

Jeg er fortsatt takknemlig for den tilliten velgerne ga oss i valget for to år siden. Jeg jobber hver dag for vise meg den verdig.

I valgkampen og gjennom årene i opposisjon hadde vi lovet nye ideer og bedre løsninger for landet vårt.

Det leverer vi nå.

Noe av det jeg er mest stolt over er det vi har gjort for grupper i samfunnet som virkelig trenger politikere som våger å prioritere.

For pasientene:

## Ventetidene i helsevesenet er redusert, slik at flere får behandling raskere. Det er nå 18.000 færre pasienter som venter på behandling enn for to år siden.

## Kvaliteten i behandlingen av livstruende sykdommer er blitt bedre, blant annet med pakkeforløp for kreft, som gir rask diagnose, forutsigbarhet og trygghet.

## Vi prioriterer rus og psykiatri i spesialisthelsetjenesten. Kjøp av behandlingsplasser hos private og ideelle har ført til raskere behandling og kortere ventetid – noe som er veldig viktig for disse gruppene.

## Opptrappingsplan for rusfeltet og flere psykologer i kommunene er viktige satsningsområder fremover.

For eldre:

## Vi lovfester retten til heldøgns omsorg.

## Staten tar større ansvar for utbygging av eldreomsorgen, og har nær doblet tilskuddet til utbygging av omsorgsplasser. Tilskudd til 2500 plasser i 2015, nye 2500 plasser i 2016.

## Gifte og samboende pensjonister får redusert avkortning av pensjon med til sammen 8000 kroner i året i grunnpensjon.

For barn:

## Regjeringen har lagt frem en strategi mot barnefattigdom. Det vil sikre at flere kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt, og målsettingen er at alle barn skal få mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet. Familievernet er styrket for å hjelpe familier med høyt konfliktnivå.

## Det er innført en ny ordning med gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt. Høyere kvalitet i barnehagen.

## Tiltaksplan som skal bidra til å forhindre og forebygge vold og seksuelle overgrep og sørge for at barn og ungdom som utsettes for vold og seksuelle overgrep, sikres tidlig og riktig hjelp, uavhengig av hvor i landet de bor.

 

For elever, lærlinger og studenter:

## Bedre lærere. Aldri før har så mange lærere fått tilbud om videreutdanning for å få faglig påfyll. Vi vil videreutdanne minst 25 000 lærere innen 2020. Bare i år bruker rundt 5000 lærere muligheten til videreutdanning.

## Lærlingtilskuddet er økt tre ganger på to år med til sammen 10 000 kroner per lærlingkontrakt. Økes ytterligere med 2500 kroner gjennom regjeringens ungdomspakke.

## Regjeringen bygger rekordmange studentboliger: 2200 studentboliger i 2015, like mange i 2016 – mot et gjennomsnitt på under 1000 i årene fra 2006 til 2013.

## Det årlige sparebeløpet for boligsparing for ungdom (BSU) er økt til 25 000 kroner. Samlet sparetak er foreslått økt fra 200 000 til 300 000 kroner, noe som vil innebære en dobling fra 2013.

Selv om ikke alt er perfekt, er Norge blant verdens beste land å leve i. Vi har fred, frihet og stabilitet, høy velstand, god velferd og relativt lav arbeidsledighet.

Samtidig må vi innse at verden rundt oss ikke er like stabil. Europas nabolag både i øst og sør preges av konflikt og ustabilitet. Mange mennesker er på flukt.

Det har hendt mye vi ikke visste skulle skje da vi inntok regjeringskontorene.

Her hjemme har vi merket følgene av at oljeprisen har falt. Arbeidsledigheten stiger, familier opplever usikkerhet, studenter lurer på om de vil ha noen jobb å gå til.

Regjeringen vil at Norge skal fortsette å ha høy velstand, god velferd og lav arbeidsledighet. Målet er at den enkelte skal oppleve størst mulig trygghet for sin økonomiske fremtid, visshet om hjelp i rett tid fra det offentlige hvis man rammes av sykdom eller ulykke, og at hver enkelt får muligheten til å utnytte sine evner og anlegg uavhengig av sosial bakgrunn.

Vi kan ikke sitte stille når det skjer store forandringer rundt oss. Det trengs en aktiv politikk, som også innebærer offentlige reformer.

Dette har vi vist gjennom de to siste årene – og det kommer også tydelig til uttrykk i et statsbudsjett som legger til rette for arbeid, aktivitet og omstilling.

Tar vi ikke disse grepene nå, skyver vi problemene over på våre barn. Vi mener at også de som kommer etter oss skal få leve i et godt velferdssamfunn.

Norge skal fornyes, forenkles, forbedres. Landet skal rustes for fremtiden.

Men samtidig som vi for alvor har tatt fatt på omstillingen, satser regjeringen også på det som gir trygghet i folks hverdag. Det sosiale sikkerhetsnettet styrkes, pasientens helsetjeneste blir en realitet, omsorgen løftes. Norge skal være et land med muligheter for alle.

På en dag som denne ønsker jeg å se både litt tilbake, men også fremover.

Jeg har stilt kollegene mine i regjeringen to spørsmål.

## Jeg har bedt dem nevne en sak de er særlig godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for i regjering.

## Og jeg har spurt om en sak de skal jobbe hardt for å få gjennomslag for i tiden som kommer.

Her er svarene jeg fikk:

Robert, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

## Jeg er mest fornøyd med å ha levert på redusert avkortning for gifte/samboende pensjonister, fra 15 til 10 prosent, noe som medfører at et samboende eller gifte pensjonistpar får økt sin årlige pensjon med til sammen 8000 kroner.

## Jeg vil jobbe knallhardt for å reformere pleiepengeordningen. Regjeringens forslag er på høring, og vil sikre at vi tetter et stort og viktig hull i det sosiale sikkerhetsnettet for alvorlig syke barn. Jeg vil også jobbe hardt for at Nav kan bevege seg fra en byråkratireform til en brukerreform og legge til rette for at flere unge mennesker kan løftes ut av utenforskap og inn i arbeidslivet.

Solveig, Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

## Jeg er veldig fornøyd med at regjeringen har lagt frem Norges første strategi mot barnefattigdom, med 64 tiltak for å motvirke barns opplevelse av fattigdom og for å hindre at fattigdom går i arv.

## Regjeringen har igangsatt en nødvendig gjennomgang av hele barnevernområdet, deriblant barnevernloven og fylkesnemndene. Jeg vil kjempe for å sikre et bedre barnevern som bedre ivaretar rettssikkerheten for barn og foreldre.

Siv, Finansdepartementet (FIN)

## Jeg er glad for å ha fått gjennomslag for at gifte og samboende pensjonister skal få mer i pensjon. Det er urettferdig at pensjonister skal tape pensjon på å være gift eller samboende. Regjeringen har redusert den såkalte avkortningen av pensjonen, slik at et gift eller samboende pensjonistpar i gjennomsnitt vil få 8000 kroner mer i pensjon til sammen.

## Mitt mål er å oppfylle løftene regjeringen gå i vår politiske plattform. En viktig sak er å bygge ut mer vei, og redusere vedlikeholdsetterslepet vi arvet fra den forrige regjeringen, særlig innen samferdselssektoren.

Ine, Forsvarsdepartementet (FD)

## Jeg er særlig fornøyd med at Stortinget i juni vedtok ny Militærordning. Dette er en reform som innebærer at befalsordningen og ordningen for vervede slås sammen til én ordning som regulerer rammebetingelsene for alle militært tilsatte og skal sikre Forsvaret en fremtidsrettet kompetanse- og personellstruktur. Det viktigste enkeltgrepet er innføringen av en NATO-tilpasset personellstruktur med et offiserskorps (OF) og et spesialistkorps (OR).

## I året som kommer vil den klart viktigste saken være arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Forsvaret står overfor store utfordringer i dag, samtidig som vi ser en ny og mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon i våre nære omgivelser. Vi må gjøre omfattende grep for å øke den operative evnen og skape et sterkt og moderne forsvar med balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser.

Bent, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

## Jeg er spesielt glad for at vi har fått innført pakkeforløp for kreftpasienter. De får nå en koordinator som følger dem fra diagnostisering til behandling, bedre informasjon og raskere hjelp. Dette er pasientens helsetjeneste i praksis. Jeg er spesielt fornøyd med at vi har fått løftet hjelpen til rusavhengige og mennesker med psykiske helseutfordringer. Rusavhengige for nå raskere hjelp, og private og ideelle institusjoner som gir god hjelp som var stengt eller i ferd med å stenge for to år siden behandler nå mennesker med stor behov for hjelp.

## Jeg skal nå jobbe hardt for å redusere unødvendig ventetid for pasientene og øke valgfriheten. Før jul innfører vi fritt behandlingsvalg og gjør pasientrettighetene enklere og sterkere. Ventetiden er nå nede igjen på nivået den var sist Høyre satt i regjering, men vi er ikke fornøyd med det. Barn og unge skal få raskere hjelp med flere psykologer i kommunen og en ytterligere styrking av skolehelsetjenesten. Jeg skal også jobbe hardt for at eldre skal oppleve trygghet for kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen. Vi har fått til et taktskifte i kommunenes planlegging av plasser. Nå skal vi lovfeste retten til sykehjemsplass, øke kvaliteten ved å løfte kompetansen og innføre en trygghetstandard i eldreomsorgen. Til neste år starter vi også en prøveordning med statlig finansiering av eldreomsorgen i flere kommuner.

Anders, Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

## Jeg er mest fornøyd med måten vi har klart å styrke straffesakskjeden ved å tenke helhetlig kjede. Vi har styrket politiet med 2,7 milliarder kroner og over 1000 nye politistillinger i løpet av 2016. Kriminalomsorgen har fått 556 nye lukkede plasser, og soningskøen reduseres. Og vi har gjennomført en markert styrking av påtalemyndighet og domstoler.

## Jeg ønsker å jobbe for et godt og samordnet tilbud til dem som er utsatt for kriminalitet – offeromsorg. Og så vil jeg gjennom nærpolitireformen øke tryggheten og bedre polititjenestene for befolkningen i hele landet.

Tine, Klima- og miljødepartementet (KLD)

## Jeg er fornøyd med å ha fått på plass nye mål for kutt av klimagassutslipp. Norge skal kutte minst 40 prosent frem mot 2030, det betyr at vi har løftet ambisjonene i klimapolitikken.

## Jeg kommer til å jobbe hardt for å økt satsingen på klimateknologi og kollektivtrafikk. Og i tillegg vil jeg ha et grønt skatteskifte, slik at det vil lønne seg mer å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

Jan Tore, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

JanTore_IMG_3067## Jeg er spesielt fornøyd med at vi har gjennomført forenklinger i plan- og bygningsloven, og flere forenklinger kommer. Videre at vi har startet arbeidet med å fornye offentlig sektor gjennom fjerning av tidstyver, et taktskifte i digitaliseringen og styrket arbeidet med bedre styring og ledelse i staten. Arbeidet skal forsterkes de neste to år.

## Kommunereformen er godt i gang, men her er det behov for større fremdrift i kommunene. Større kommuner er nødvendig for å styrke velferden til innbyggere i dag og i tiårene som kommer.

Torbjørn, Kunnskapsdepartementet (KD)

## Vi har nesten tredoblet antallet lærere som får videreutdanning. Det er jeg stolt av fordi gode og engasjerte lærere fortjener faglig påfyll, og er avgjørende for at elevene skal lære mer.

## I dag går for mange barn gjennom skolen uten å lære det de skal, det være seg lesing, skriving eller regning. Vi vet at mange derfor faller ut av videregående skole og igjen kan ende opp på den gale siden av mange statistikker. Jeg vil slåss hardt for tidlig innsats slik at alle barn blir sett tidlig, og at vi setter inn de tiltakene som trengs for å løfte hver enkelt elev.

Thorhild, Kulturdepartementet (KUD)

## Ytringsfriheten er grunnleggende i vårt demokrati. Med nullmoms også for elektroniske nyhetstjenester har regjeringen levert et viktig bidrag for å oppfylle grunnlovens krav til infrastruktur for ytringsfriheten.

## Sivilsamfunnets engasjement er helt vesentlig for et godt norsk samfunn. Vi vil fortsette å arbeide for bedre rammevilkår og forenkling for frivilligheten, og vil også fortsette å legge til rette for at stiftelser, næringsliv og sivilsamfunn engasjerer seg i kulturlivet i hele landet.

Sylvi, Landbruks- og matdepartementet (LMD)

## Vi har fått vedtatt to jordbruksoppgjør som har vært tidenes forenkling landbruket, og som styrker næringsretten til bonden. Allerede nå har vi snudd flere av de negative trendene vi så under den forrige regjeringen: matproduksjonen øker, flere investerer, færre gårdsbruk legges ned og innsøkingen til naturfagutdanningen øker.

ny-regjering-sylvi## Jeg vil fortsette å jobbe hardt for at mer dyremishandling avdekkes og anmeldes. Vi har gjort mye allerede. Blant annet har vi opprettet et prøveprosjekt med dyrepoliti og bedt Mattilsynet foreta flere tilsyn. Det er viktig for denne regjeringen at dyrene har det godt. Men vi er heller ikke i mål med å forenkle og avbyråkratisere landbruket. Dette arbeidet fortsetter også med full styrke.

Monica, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

## Maritim strategi og Gründerplanen er to saker jeg er svært fornøyd med å ha fått gjennomslag for. Vi går inn i en periode med omstilling og norsk økonomi trenger flere ben å stå på i fremtiden. Da er det viktig at vi satser på dem som kan bidra til å sikre norsk velferd i årene som kommer.

## Jeg vil jobbe hardt for å sikre en god og fremtidsrettet industrimelding. Vi trenger en konkurransekraftig industri som utvikler ny teknologi og moderne produksjon og som kan bidra til det grønne skiftet.

Elisabeth, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

## Jeg er særlig godt fornøyd med to ting: Den storstilte satsingen på marin forskning og gjennomslaget for en ny politikk for bærekraftig og forutsigbar vekst i norsk havbruksnæring. Potensialet i sjømatnæringen er enormt, og forskning og innovasjon er nøkkelen til å skape nye arbeidsplasser i Norges fremtidsnæring nummer 1.

## En sak jeg vil jobbe hardt for framover er flere og tryggere arbeidsplasser i sjømatindustrien. Norges fortrinn er god tilgang på marine ressurser av høy kvalitet. Utfordringen er å sikre lønnsomhet i videreforedling av sjømat her i landet og gjøre det attraktivt å satse på dette – enten man er investor eller arbeidstaker.

Tord, Olje og energidepartementet (OED)

## Jeg vil trekke frem to saker jeg er spesielt fornøyd med. For det første godkjenning av Sverdrup. Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet er det største industriprosjektet i Norge på flere tiår. At første byggetrinn nå er godkjent har allerede utløst kontrakter på flere milliarder kroner.  Utbyggingen vil ha enorm betydning for sysselsetting og aktivitet både på sokkelen og hos mange leverandører på fastlandet. Den vil også sikre verdiskaping og bidra til å finansiere velferden i Norge i mange tiår framover. For det andre økninger til flom og skred i alle budsjetter. Regjeringen tar sikkerheten til alle innbyggerne på det aller største alvor. I samtlige budsjetter, både ordinære statsbudsjett, og reviderte budsjetter har regjeringen styrket arbeidet til flom og skred i Norge. Senest i forslaget til statsbudsjett for 2016 har regjeringen styrket dette feltet med 190 millioner kroner.

## Det er over 15 år siden en energimelding har blitt lagt frem for Stortinget. Derfor er jeg glad for å få muligheten til å legge dette frem til våren neste år. Vi har lovet velgerne våre dette før vi kom i regjering, og vi har lovet dette i vår regjeringserklæring. Derfor er jeg glad for å kunne legge frem en energimelding til våren som skal se verdiskaping, miljø og klima i sammenheng. Vi skal bygge fremtidens kraftsystem, og da må vi legge frem en energimelding hvor vi kan legge til rette for økt kraftproduksjon, skape vekst og grønn verdiskaping samtidig som vi tar vare på miljø.

Ketil, Samferdselsdepartementet (SD)

## Jeg er fornøyd med vår ekstraordinære satsing på vei og jernbanevedlikehold. Etter tiår med økende vedlikeholdsetterslep, klarer vår regjering å kutte forfallet. Det betyr bedre hverdag for næringsliv og folk flest.

## Kutt i bompenger er viktig for mange. Det betyr mye for privatøkonomien i mange familier, og er en stor kostnad for mange bedrifter. Gjennom bompengereformen har vi lagt grunnlaget for kutt i bompenger, og i 2016 skal vi jobbe oss gjennom prosjekt for prosjekt.

Børge, Utenriksdepartementet (UD)

## Jeg er fornøyd med at Norge tar et krafttak for humanitær bistand og stiller opp i en tid hvor rekordmange er på flukt. Til neste år får vi historiens største humanitære budsjett. Vi er i gang med å doble innsatsen for at alle barn og unge skal få utdanning, og satser særlig på jenters utdanning.

## Fremover er det særlig viktig for meg å ivareta Norges sikkerhet, møte nye trusler og økt usikkerhet gjennom en politikk som styrker våre verdier. Vi må trappe opp innsatsen mot globale trusler som ekstremisme, terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og cyber crime. Dette arbeidet er i gang gjennom blant annet to nye bistandsprogrammer.

Vidar, Utenriksdepartementet (UD)/Statsministerens kontor (SMK)

## Jeg er spesielt fornøyd med en meget god avtale etter krevende forhandlinger med EU om Norges EØS-bidrag og markedsadgang for fisk

## Jeg skal jobbe hardt for størst mulig gjennomslag for norske interesser i EUs politikkutforming.

Og hva med meg selv, da ..?

## Som jeg nevnte helt i begynnelsen, er jeg mest fornøyd med at vi leverer på det vi lovet i valgkampen, særlig innen forskning og utvikling, infrastruktur og samferdsel, for mer kunnskap i skolen med et lærerløft – og med kortere ventetider i helsetjenesten.

## Fremover skal vi fortsette å løse viktige oppgaver i dag – samtidig som vi tar Norge gjennom en krevende omstilling.